Groentje geeft € 500 voor nieuwe bijenstal Imkers

De Imkervereniging Wezep – Hattem – Oldebroek bouwt een nieuwe bijenstal op hun terrein aan de Voskuilerdijk. In dit gebouw komt ook een educatieve en voorlichtingsruimte. Bijvoorbeeld voor de cursus om imker te worden. Groentje werkt samen met de imkers aan projecten om de biodiversiteit van beplantingen te verbeteren zodat bijen, insecten, vlinders en andere dieren betere leefomstandigheden krijgen. Groentje heeft besloten het bouwproject van de Imkersvereniging te steunen omdat educatie op dit vlak belangrijk is. Daarom werd onlangs een cheque van € 500 aangeboden, welke door de imkers met grote dank werd aanvaard.

Het Zwaluwdilemma.

Jaren geleden kreeg ik bezoek van een paartje boerenzwaluwen in mijn paardenstal. Ze vonden blijkbaar de atmosfeer zo prettig dat ze wel 3 maal voor nageslacht hebben gezorgd. Het zijn hele leuke en prettige vogeltjes met hun mooie rode stipje op de borst en hun vriendelijke gekwetter.  Ze zorgen voor weinig vliegen en muggen in mijn stal. Maar wat ik niet wist was dat alle zwaluwen die in mijn paardenstal waren geboren in het volgende voorjaar ook weer terug kwamen. Eerst viel het nog wel mee met het aantal boerenzwaluwen. Echter inmiddels zijn onze boerenzwaluwen uitgegroeid tot een ware plaag. Wanneer  ik in de zomer mijn paardenstal binnenkom, waan ik mij in de horrorfilm ”the Birds”. Er komt dan namelijk een zwerm zwaluwen naar buiten vliegen. Dat is nog niet het grootste probleem. Wat wel een groot probleem is hetgeen ze achterlaten op mijn mooie boxwanden. Deze waren bruin maar na de zomer witgepleisterd door de zwaluwenpoep. (40 nestjes)

Vorig jaar heb ik samen met mijn gezin de wanden schoongeboend en ik dacht bij mezelf: dit wil ik niet weer!

Wat wil nu het geval, Marten Muller, een collega van mij, is al jaar en dag een fanatiek lid van natuurvereniging het Groentje. Ik heb mijn dilemma aan hem voorgelegd, want ik wil graag mijn stal openhouden voor de zwaluwen. Maar ik zou wel een oplossing willen voor de met zwaluwpoep besmeurde boxwanden. Ik heb hem voorgesteld of het een fantastisch project zou zijn voor het Groentje om op een zaterdag de boxwanden schoon te boenen en als tegenprestatie zorgen wij voor de catering.

Marten heeft het in het bestuur besproken en in de zomer is een delegatie van het Groentje poolshoogte komen nemen. Zij kwamen met mij tot de conclusie dat het echt wel dramatisch was.

De afspraak werd gemaakt en op zaterdagochtend 12 oktober 2019, om negen uur, kwamen de boeners van het Groentje, met tien man/vrouw sterk. Gewapend met emmers, borstels en bovenal een zeer goed humeur kwamen ze aan op het erf van de familie Kragt.

Ze gingen zeer voortvarend te werk en om tien uur hebben wij voor koffie en thee met wat lekkers  gezorgd. Ze konden hun  vermoeide ledematen even wat rust gunnen en genieten van het fantastische uitzicht vanuit ons tuinhuis.

Na de break werd er weer fanatiek geboend en geschrobd, het was fantastisch om mee te maken. Niets maar dan ook niets werd vergeten. Om 12.00 uur werd het sein “stal schoon” gegeven. Vol trots werd ik door de boeners rondgeleid in mijn meer dan schone paardenstal. Inmiddels stond de lunch in het tuinhuis klaar voor de noeste boeners, die het zich heel goed lieten smaken. Na een dankwoord van mijn kant is een ieder voldaan huiswaarts gekeerd.

Al met al een fantastisch fijne en gezellige ochtend, die wij als familie Kragt heel erg hebben gewaardeerd.

P1100450
P1100450
« 1 van 6 »

Boeiende presentatie over het ASK

Op de avond van 18 juni vond de jaarvergadering plaats van Groentje. De jaarstukken zijn besproken  en goedgekeurd tijdens het formele gedeelte van de vergadering en daarna vertelde de heer Brand Timmer over zijn werkzaamheden op het Artillerie Schietkamp (ASK).

Van de  jaarvergadering  wordt nog  een concept verslag gemaakt, maar we  geven  hier  alvast  een impressie  van de presentatie over het ASK. De heer Timmer is al ruim twintig jaar verantwoordelijk voor het terreinbeheer op dit militaire oefengebied. Eerst ging hij terug in de geschiedenis van het huidige ASK, waarbij bleek dat het gebied een bewogen verleden heeft. Voor de Eerste Wereldoorlog was het in gebruik als schietterrein, maar konden burgers er ook nog gebruik van maken. Daarna diende  het  als huisvesting  voor Belgische  vluchtelingen. Tijdens  de  Tweede  Wereldoorlog  gebruikten  de  Duitsers het  voor  militaire  doeleinden  en nu is  het een afgesloten oefenterrein  voor het  Nederlandse leger.

De heer timmer vertelde over  de  bijzondere  situatie op het  ASK omdat  het dient voor intensief  militair gebruik, maar ook de status  heeft  van Europees beschermd Natura 2000 gebied. Voor de  natuur blijkt het militaire gebruik zowel voor- als nadelen  te hebben. Door het bijzondere gebruik waarbij  o.a.  regelmatig sprake is  van kleine brandjes en het omwoelen  van  steeds  dezelfde  delen  van het  gebied, zijn er unieke omstandigheden voor planten  en  dieren ontstaan. Het gevolg is dat er nu  vogel-  en  sprinkhaansoorten  voorkomen die in Europa  en soms zelfs in de wereld zeldzaam  zijn. Denk  bijvoorbeeld aan de Draaihals, de Grauwe Klauwier, de Zadelsprinkhaan en de Blauwvleugelsprinkhaan. Het verhaal  werd ondersteund met fraaie foto’s.

De basis voor het natuurbeheer zijn  de  zorgvuldig opgestelde beheerplannen waarop  streng  wordt  toegezien. Ook vindt  monitoring plaats  van  de resultaten om  te  controleren of de gewenste  natuurdoelen inderdaad worden gerealiseerd.

Na de presentatie maakten de meesten van  de aanwezigen gebruik  van de  mogelijkheid om  deel  te nemen aan een in  september te organiseren excursie over het ASK. Waarschijnlijk is deze excursie  nu al  volgeboekt, maar eventueel volgt er later nog een tweede mogelijkheid. Daarvan maken we  dan melding via deze website.

Gemeentelijke prijs voor Groentje

Het  volgende  persbericht  van de  gemeente Oldebroek  nemen  wij met gepaste trots over voor onze vrijwilligers en overige lezers. De foto’s zijn gemaakt door Eveline Spronk en Alida Bosma.  

“Tijdens de uitdeeldag plantsoen Oldebroek in het Groen op zaterdag 9 maart heeft wethouder Bergkamp een Oldebroek voor Mekaar-beeldje uitgereikt aan Natuur- en milieuvereniging Groentje. Door het organiseren van allerlei activiteiten vraagt Groentje in de gemeente Oldebroek aandacht voor milieu en natuur en laat ook vooral zien wat mensen zelf kunnen doen. De vrijwilligers van Groentje ontvingen het beeldje vanwege een aantal nieuwe en verbindende activiteiten die zij de laatste periode hebben uitgevoerd.

Goede initiatieven van inwoners en verenigingen worden in Oldebroek gewaardeerd. Dit kan bijvoorbeeld via een Oldebroek voor Mekaar waarderingsbeeldje. Voor het uitreiken van het beeldje gelden enkele criteria, namelijk dat het maatschappelijke initiatief onderscheidend is of dat de bijdrage een bestaand initiatief een paar stappen verder brengt. Een voordracht voor een OvM-beeldje komt vanuit de samenleving.

Wethouder Bob Bergkamp overhandigde het beeldje aan Alida Bosma. Hij was lovend over de inzet en betrokkenheid van Natuur- en milieuvereniging Groentje binnen de gemeente Oldebroek. Bergkamp richtte zijn dank richting de aanwezige vrijwilligers, wetend dat niet alle vrijwilligers aanwezig konden zijn. Natuur- en milieuvereniging Groentje is voorgedragen voor een OvM-beeldje vanwege drie recente projecten.

De eerste activiteit is Oldebroek in het Groen. Oldebroekers krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf of terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. Daarvoor krijgen ze ook een erfadvies van landschapsbeheer Gelderland. Groentje heeft het initiatief genomen dit project op te starten en is erin geslaagd om bewoners uit de hele gemeente hiervoor enthousiast te maken.

Daarnaast speelt Groentje altijd een belangrijke rol bij de Boomplantdag. De Boomplantdag is een jaarlijkse en landelijke activiteit, op deze dag wordt samen met schoolkinderen een of meerdere bomen geplant. Mede dankzij de inzet en betrokkenheid van Groentje geven we in Oldebroek breder invulling aan de Boomplantdag. Bijvoorbeeld door het inzaaien van een bloemberm en het plaatsen van een insectenhotel.

Een derde project waar de vrijwilligers van Groentje momenteel een bijdrage aan leveren is het aanleggen van een Klompenpad; een cultuurhistorische wandelroute door het buitengebied van Wezep en Hattemerbroek. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes zijn met hulp van de bewoners opgespeurd en met elkaar verbonden. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld.

Naast deze vernieuwende activiteiten voert Groentje ook een aantal reguliere activiteiten uit; snoeien van fruitbomen bij particulieren, meedenken bij allerlei groenprojecten van bijvoorbeeld de gemeente en dienen als klankbord bij het behandelen van kapaanvragen. Groentje is meer en meer een actief organisator en een kundig adviseur.”

 

Groentje werkt in landschap bij de Ugchelse berg

Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseerde de jaarlijkse Gelderse natuurwerkdag bij Ugchelen. Negen vrijwilligers van natuur- en milieuvereniging Groentje deden weer mee aan deze dag, samen met meer dan 150 andere inwoners van Gelderland. Het programma bestond uit vliegdennen en berkenopslag verwijderen van de heide rondom de Ugchelse berg.

Dat is nodig omdat anders het gebied dichtgroeit en de heide zo verdwijnt.

Er was ook een mogelijkheid om mee te gaan met een excursie over het Ugcheler Markepad. Na een miezerige en koude start van de morgen begon in de loop van de dag de zon de overhand te krijgen en werd het een aangename werkdag. Het was wel een hele klus om al die vliegdennen weg te knippen of met een schop weg te steken maar het resultaat mocht er zijn.

Tijdens de lunch werd ook de zogenaamde landschapsknokkerprijs en de aanmoedigingsprijs uitgereikt aan zeer actieve landschapsvrijwilligers. Met een geldprijs om te besteden aan een natuurproject.

In Gelderland waren in 2018 meer dan 10.000 vrijwilligers actief in het landschap. Ze onderhouden onder andere diverse landschapselementen, snoeien boomgaarden, onderhouden klompenpaden en ruimen afval op.

 

 

Start in de wijktuin Wezep Noord

De wijktuin Wezep Noord wordt klaargemaakt voor het komende kweekseizoen.

Vrijwilligers hebben er een bloembak bij gemaakt en een kuub aarde verdeeld over de bakken voor de groenten. In de kas van het Agnietencollege begon Alida Bosma met het zaaien in kweekbakken. Dat was een goed moment om de leerlingen er bij te halen en een  ‘les’ te verzorgen. Niet alle leerlingen wisten wat ‘oogsten’ is. De uitleg is gegeven; ze moeten nu eerst een tijdje wachten om de groei van de planten te zien en het daadwerkelijke oogsten in de wijktuin. In de kas van het Agnietencollege worden gewassen opgekweekt en deze worden in het voorjaar in de wijktuin geplant.

 

 

In Wezep Noord aan de Bulten is de wijktuin in wording. Het is een moestuin die een verbindende functie in de wijk moet krijgen. Buurtbewoners kunnen helpen met verbouwen van groente en fruit en dit, als de tijd rijp is, zelf gaan oogsten. De gemeente heeft vorig jaar de wijktuin voorzien van een waterpomp. Het is de bedoeling dat er binnenkort een houten hekwerk om de wijkmoestuin komt.

Lelystad Airport er op of er onder!

Vanaf 11 januari 2019 is het tot en met 21 februari mogelijk om ‘zienswijzen’ in te sturen als reactie op de actualisatie van het milieueffectrapport en het luchthavenbesluit.
De situatie rond Airport Lelystad is momenteel erg spannend. De Nederlandse regering had als uitgangspunt dat Lelystad uitsluitend wordt gebruikt als overloopvliegveld voor vakantievluchten die anders vanaf Schiphol zouden plaatsvinden. Maar de EU verbiedt dat omdat het de vrije marktwerking belemmert. Als reactie daarop heeft minister van Nieuwenhuizen in december besloten om Lelystad dan maar ‘autonoom’ te laten groeien; Dat wil zeggen ook open te stellen voor andere vluchten. Omdat de nieuw aangelegde startbaan ook geschikt is gemaakt voor ‘wide body’ vliegtuigen, is de kans groot dat we binnenkort behalve passagiersvliegtuigen ook veel lawaaieriger vrachtvliegtuigen laag over Wezep en omgeving krijgen.

Waarschijnlijk worden rond de zomer belangrijke knopen doorgehakt die grote invloed hebben op het woon- en leefmilieu van de tienduizenden mensen, maar in het bijzonder voor onze leden en donateurs in Wezep. Zorg daarom dat je goed bent geïnformeerd en laat van je horen door een zienswijze in te dienen.

Alléén als je nu een zienswijze indient tegen dit ontwerpbesluit, mag je later bezwaar indienen tegen het besluit.

Hoe kan ik me laten informeren?
Met de oprichting van Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) bundelen actiegroepen uit Noord-, Oost-, Midden- en West-Nederland hun krachten in de strijd tegen de voorgenomen lage vliegroutes van en naar Lelystad Airport. Op hun website www.satl-lelystad.nl/ kun je de ontwikkelingen volgen.
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert tussen 22 januari en 14 februari (inderdaad de inspraakperiode is dan al deels verstreken) 6 voorlichtingsbijeenkomsten in de regio. De dichtstbijzijnde voor ons is die op maandagavond 11 februari vanaf 18 uur in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.
Via www.platformparticipatie.nl/projectenlijst/lelystad-airport-uitbreiding-luchthaven/index.aspx kun je je aanmelden voor één van de bijeenkomsten. Doe dat snel want er is beperkt ruimte en sommige locaties zitten al vol.

Hoe kan ik een zienswijze indienen?
Op www.hoogoverwezep.nl/Zienswijze staat een voorbeeld van een tekst die je kunt gebruiken om een zienswijze in te dienen. Via deze site kun je hier gemakkelijk een voorbeeldtekst tegen laagvliegen kopiëren en gebruiken. Die kun je daarna in een paar stappen versturen. Ook op deze website tref je goede achtergrondinformatie aan.

Vrijwilligers en bestuur naar Den Nul

Vrijwilligers en bestuur van Groentje gaan één keer per jaar buiten de gemeente Oldebroek struinen.

Ditmaal viel de keuze op het informatiecentrum IJssel Den Nul. Onder leiding van twee gidsen ging Groentje op stap naar de Duursche waarden, een prachtig natuurgebied, langs de mooie rivier de IJssel. Dit gebied is vrij toegankelijk en gaat langs ooi bossen, geulen en ruige graslanden. De uitkijktoren bij Fortmond en de oude steenovens geeft een panoramabeeld over het gebied en de IJssel. Waar ook het Kozakken pontje ligt.

Na afloop is het echt genieten in de in formatiecentrum van een heerlijke lunch of koffie met appelgebak. Om daarna nog even rond te snuffelen in het informatiecentrum of buiten nog een rondje te lopen in de hoogstam boomgaard of in de bloemen  of grasweide.

Met de zomerse temperatuur van 18 graden erbij, in eind september, was het voor Groentje een prachtig uitje in Den Nul.

 

Wijktuin Wezep-Noord

De lentezon maakt alles warm. Bomen en struiken worden groen en uit de grond ontspruiten de bloembollen. Het maakt de wereld mooi. De narcisbollen die de leerlingen van het Agnieten College in Wezep bij de wijktuin in het najaar hebben geplant, staan nu vrolijk te bloeien in de tuin.
Leerlingen en docente Jenneke van de Scheer komen een kijkje nemen en maken plannen voor de voortgang van de tuin. ‘We maken er een soeptuin van.’ vertellen ze. Alle ingrediënten voor heerlijke soep worden straks geteeld, zoals pompoen, courgette, aardappelen en heerlijke kruiden. Verderop in het seizoen wordt er dan geoogst, gekookt er gezamenlijk met de liefhebbers soep gegeten.
Ondertussen is Arjan Oosterwijk druk bezig om mooie bloembakken voor de tuin te maken. Gemeente Oldebroek zal die vullen met vruchtbare aarde en compost. Harco en Alida Bosma begeleiden dit proces met raad en daad. De fruitbomen, de wilde bloemen en de wijktuin zijn een paradijsje voor vogels, insecten en vlinders. En belangrijker nog, een lust voor het oog!

Korte cursus zelf groenten en fruit kweken

Steeds meer mensen vinden het leuk om wat groenten en fruit te kweken. Wil jij ook hiermee aan de slag? Dat kan in een hoek(je) van je tuin of op een speciale moestuin. Natuur- en Milieuvereniging Groentje organiseert een korte cursus van twee bijeenkomsten. Op maandagavond 9 april komt tuindeskundige Leo Oosterloo vertellen hoe je dit aanpakt. Hij weet veel van biologisch tuinieren, dus zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Later volgt een praktijkbijeenkomst bij enkele moestuinen. De kosten zijn € 15,- per  persoon. Aanmelden (vóór 26 maart) kan bij Alida Bosma via emailadres alida@bosma-otten.nl of  telefoonnummer 038-3760804.